6th JANUARY 2019

VENUE : PALGHAT FINE ARTS SOCIETY AUDITORIUM
TIME : 5:30PM

PROMOTION OF UPCOMING YOUNG TALENTS
VOCAL RECITAL

KUM. AHI AJAYAN : VOCAL
KUM. K.R. ARYADATHA RAJEEV : VIOLIN
SRI. ALUVA R.RAJESH MELATH : MRIDAMGAM
SRI. K.S VIGNESH : GHATOM

27th JANUARY 2019

VENUE : PALGHAT FINE ARTS SOCIETY AUDITORIUM
TIME : 5:30PM

VOCAL RECITAL

MAHARAJAPURAM
SRI. S.GANESH VISWANATHAN : VOCAL
SRI. C.S. ANURUP : VIOLIN
SRI. K.M.S. MANI : MRIDAMGAM
SRI. KOTTAYAM UNNIKRISHNAN : GHATOM

The News about Palghat Fine Arts Society in THE HINDU News Paper